Chúa nhật XXXIII Thường niên năm A

/ 45 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XVII Thường niên năm A

/ 63 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm A

/ 179 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

/ 168 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa nhật Lễ Hiện Xuống năm A

/ 128 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

/ 134 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật VI Phục Sinh năm A

/ 116 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật V Phục Sinh năm A

/ 122 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

CN IV PS A. LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

/ 131 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật III Phục Sinh năm A

/ 121 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

CN PS II A - CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

/ 118 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật Phục Sinh năm A

/ 132 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp