Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm A

/ 128 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

/ 115 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa nhật Lễ Hiện Xuống năm A

/ 78 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

/ 83 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật VI Phục Sinh năm A

/ 72 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật V Phục Sinh năm A

/ 75 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

CN IV PS A. LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

/ 84 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật III Phục Sinh năm A

/ 80 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

CN PS II A - CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

/ 77 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật Phục Sinh năm A

/ 87 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp