Các Giáo Xứ Trong Giáo Phận Theo Abc

28/04/2017
9566
DANH SÁCH GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN THEO ABC
 
STT TÊN GIÁO XỨ GIÁO HẠT LM. QUẢN NHIỆM
1 Ba Làng Ba Làng
2 Bạch Câu Tam Tổng
3 Bằng Phú Kẻ Bền
4 Bích Phương Hữu Lễ
5 Chính Nghĩa Tam Tổng
6 Chính Tòa Chính Tòa
7 Cổ Định Chính Tòa
8 Đa Lộc - Tam Đa Kẻ Bền
9 Đa Minh Chính Tòa
10 Đa Nam Ngọc Đỉnh
11 Đa Phạn Ngọc Đỉnh
12 Đại Tiền Chính Tòa
13 Đạt Giáo Hữu Lễ
14 Điền Hộ Tam Tổng
15 Điền Thôn Hữu Lễ
16 Đồng Mực Kẻ Bền
17 Đông Quang Ngọc Đỉnh
18 Đông Sơn Ngọc Đỉnh
19 Đông Yên Thái Yên
20 Đức Tâm Ngọc Đỉnh
21 Dương Giao Kẻ Bền
22 Gia Hà Chính Tòa
23 Hà Nhuận Chính Tòa
24 Hải Lập Chính Tòa
25 Hòa Chúng Chính Tòa
26 Hoài Yên Ba Làng
27 Hữu Lễ Hữu Lễ
28 Kẻ Bền Kẻ Bền
29 Kẻ Đầm Hữu Lễ
30 Kẻ Láng Hữu Lễ
31 Kẻ Rừa Ngọc Đỉnh
32 Kẻ Vàng Hữu Lễ
33 Kiến An Thái Yên
34 Lam Sơn - K. Nông Hữu Lễ
35 Liên Hải Tam Tổng
36 Liên Nghĩa Tam Tổng
37 Minh Thanh Ba Làng
38 Mông Ân Tam Tổng
39 Mục Sơn Hữu Lễ
40 Mỹ Điện Ngọc Đỉnh
41 Nghi Sơn Ba Làng
42 Ngọc Đỉnh Ngọc Đỉnh
43 Ngọc Đường Kẻ Bền
44 Ngọc Lẫm Thái Yên
45 Ngọc Sơn Kẻ Bền
46 Nhân Lộ Kẻ Bền
47 Pháp Ngỡ Kẻ Bền
48 Phong Mỹ Hữu Lễ
49 Phong Ý Kẻ Bền
50 Phù Bình Chính Tòa
51 Phúc Địa Hữu Lễ
52 Phúc Lạc Tam Tổng
53 Phúc Lãng Chính Tòa
54 Phước Nam Tam Tổng
55 Phương Long Hữu Lễ
56 Quần Xá Kẻ Bền
57 Sầm Sơn Chính Tòa
58 Tam Tổng Tam Tổng
59 Tân Đạo Thái Yên
60 Tân Hải Tam Tổng
61 Tân Sơn Thái Yên
62 Thái Yên Thái Yên
63 Thanh Bình Chính Tòa
64 Thanh Thủy Ba Làng
65 Thượng Chiểu Ba Làng
66 Thường Xuân Hữu Lễ
67. Tiên Thôn Ngọc Đỉnh
68. Toàn Tân Chính Tòa
69. Trinh Hà Ngọc Đỉnh
70. Vân Lung Kẻ Bền
71. Vạn Thành Thái Yên
72. Vĩnh Thiện Tam Tổng
73. Yên Khánh Kẻ Bền
74. Yên Sơn Thái Yên