CÁC MẪU ĐƠN SỬ DỤNG TRONG GIÁO PHẬN THANH HÓA

15/05/2024
1872
CÁC MẪU ĐƠN SỬ DỤNG TRONG GIÁO PHẬN THANH HÓA

 Xin bấm vào các link dưới đây để download các mẫu văn bản: 

1. ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Bản word)
  
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

2. ĐƠN XIN ĐẶC ÂN HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO (Bản word) 
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

3. ĐƠN XIN CHUẨN TUỔI KẾT HÔN (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

4. GIẤY XIN ĐIỀU TRA VÀ RAO HÔN PHỐI (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

5. TỜ KHAI TRƯỚC KHI CỬ HÀNH HÔN PHỐI (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

6. GIẤY GIỚI THIỆU HÔN PHỐI (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

7. CHỨNG THƯ HÔN PHỐI (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

8. GIẤY GIỚI THIỆU XIN HỌC GIÁO LÝ HÔN NHÂN (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

9. GIẤY XIN RỬA TỘI (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

10. CHỨNG THƯ RỬA TỘI (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

11. CHỨNG THƯ XƯNG TỘI-RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

12. CHỨNG THƯ THÊM SỨC (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

13. GIẤY CHỨNG NHẬN LÃNH BT RỬA TỘI-XƯNG TỘI-THÊM SỨC- TÌNH TRẠNG HÔN PHỐI (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

14. GIẤY XIN XỨC DẦU BỆNH NHÂN (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

15. GIẤY BÁO TỬ (Bản word)
Xin bấm vào đây để download mẫu đơn file PDF

16. CÁO PHÓ (Bản word)