Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO - Cầu cho người khuyết tật

03/12/2023
1018
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG 12
  • Cầu cho người khuyết tật
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hoà nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.
  • For persons with disabilities
We pray that people living with disabilities may be at the centre of attention in society, and that institutions may offer inclusive programs which value their active participation.