Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2022 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

03/12/2022
1800
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 12.2022
Ý truyền giáo - Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận
 
Xin cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang dấn thân cho sự phát triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với ích chung, và tìm kiếm không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế.
THE POPE’S INTENTION FOR DECEMBER 2022
Intention for evangelization – For volunteer not-for-profit organisations.


We pray for volunteer non-profit organisations committed to human development; may they find people dedicated to the common good and ceaselessly seek out new paths to international cooperation.