Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

02/12/2019
673
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR DECEMBER 2019
 
THÁNG MƯỜI HAI 2019: Tương lai của các trẻ nhỏ
DECEMBER 2019: The future of the very young
 

Cầu cho tương lai của các trẻ nhỏ Xin cho mỗi quốc gia biết kiên quyết đề ra các biện pháp cần thiết để đưa tương lai của các trẻ nhỏ, đặc biệt là những em đang gặp nhiều đau khổ, thành ưu tiên hàng đầu. 

Let us pray that every country decides to take necessary measures to make the future of children a priority, especially the future of children who are suffering today.