Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11/2023 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

31/10/2023
2846
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG 11
 
  • Cầu cho Đức Giáo Hoàng
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
 
  • For the Pope
We pray for the Holy Father; as he fulfils his mission, may he continue to accompany the flock entrusted to him, with the help of the Holy Spirit.