Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 07-2022 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO

30/06/2022
1246

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 07.2022
Ý truyền giáo - Cầu cho những người cao niên
 
Xin cho những người cao niên, biểu tượng của cội nguồn và ký ức của một dân tộc, biết dùng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình để giúp người trẻ hướng đến tương lai trong hy vọng và trách nhiệm.
 
 
 
THE POPE’S INTENTION FOR JULY  2022
Intention for evangelization For the elderly
 
We pray for the elderly, who represent the roots and memory of a people; may their experience and wisdom help young people to look towards the future with hope and responsibility.