Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 06-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

18/06/2020
358
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6 - 2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JUNE 2020

 

Ý Truyền Giáo - Cầu Xin Thánh Tâm Mở Lối 
Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su.
---
Prayer intention for evangelisation - The Way of the Heart
We pray that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus.