Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 04-2022 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO

06/04/2022
679
 
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 04.2022
Ý truyền giáo - Cầu nguyện cho nhân viên y tế:
Xin cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm lo sức khoẻ cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các cộng đồng địa phương nâng đỡ.


 

THE POPE’S INTENTION FOR APRIL  2022
Intention for evangelization For health care workers
We pray for health care workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries; may they be adequately supported by governments and local communities.