Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 03-2023 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

14/03/2023
712
 

Thứ Tư tuần III Mùa Chay

“Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi” (Mt 5, 18)

Thứ Ba tuần III Mùa Chay

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? … Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18, 21-22)

Thứ Hai tuần III Mùa Chay

“Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4, 24)

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A

“Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy”. (Ga 4, 34a)

 

Thứ Bảy tuần II Mùa Chay

“Nhưng người Cha nói với anh ta: Con à, lúc nào con cũng ở với Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con”. (L c 15, 31)

Thứ Sáu tuần II Mùa Chay

“Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó” (Mt 21, 38)

Thứ Năm tuần II Mùa Chay

“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”. (Lc 16, 19)

Thứ Tư tuần II Mùa Chay

“Ai muốn làm lớn anh em thì phải làm người phục vụ anh em”. (Mt 20, 26b)

Thứ Ba tuần II Mùa Chay

Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. (Mt 23, 11)

Thứ Hai tuần II Mùa Chay

“Anh em đừng xét đoán” (Lc 6, 37a)

Chúa Nhật tuần II Mùa Chay Năm A

“Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (Mt 17, 2)

Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44)

Thứ Sáu tuần I Mùa Chay

“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã.” (Mt 5, 23 – 24)

Thứ Năm tuần I Mùa Chay

“Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7, 12a)

Thứ Thư tuần I Mùa Chay

“Ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11, 29a)

Thứ Ba tuần I Mùa Chay

Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ (Mt 6, 13)

Thứ Hai tuần I Mùa Chay

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. (Mt 25, 40)

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.  (Mt 4, 4)

Thứ Bảy sau lễ tro

 Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. (Lc 5, 28)

Thứ Sáu sau lễ tro

“Sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”. (Mt 9,15)

Thứ Năm sau lễ tro

Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo (Lc 9, 23)

Thứ Tư Lễ Tro

Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì là kín đáo sẽ trả công cho anh em (Mt 6, 4)

Thứ Ba tuần VII Thường Niên

Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9, 35)

Thứ Hai tuần VII Thường Niên

"Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!" (Mc 9, 24)

Chúa Nhật tuần VII Thường Niên A

“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện! (Mt 5, 48)

Thứ Bảy tuần VI Thường Niên

Đây là Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. (Mc 9, 7)

Thứ Sáu tuần VI Thường Niên

Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (Mc 8, 34b)

Thứ Năm tuần VI Thường Niên

Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (Mc 8, 29)

Thứ Tư tuần VI Thường Niên

Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. (Mc 8, 25)

Thứ Ba tuần VI Thường Niên

"Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!". (Mc 8, 17b)