Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 01-2023 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

10/01/2023
985
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 01.2023
Ý truyền giáo -  Cầu cho các nhà giáo dục

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.


THE POPE’S INTENTION FOR JANUARY 2023
Intention for evangelization  For educators

We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than competition and helping the youngest and most vulnerable above all.