Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 01-2022 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

31/12/2021
1231

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 01.2022
Ý truyền giáo - Cầu cho tình bác ái huynh đệ
Xin cho các quyền và nhân phẩm của những ai đang bị bách hại được công nhận, bởi tất cả đều là những anh em chị em trong một gia đình nhân loại.

 

THE POPE’S INTENTION FOR JANUARY 2022
Intention for evangelization -
For true human fraternity
We pray for all those suffering from religious discrimination and persecution; may their own rights and dignity be recognized, which originate from being brothers and sisters in the human family