Linh mục Phanxicô Xaviê Vũ Xuân Quang

Năm sinh: 03/09/1983
Chịu chức: 08/09/2015
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Gia Hà
Địa chỉ: Hợp Gia, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 – nay:  Đồng hành Ứng Sinh Chủng Viện Lê Bảo Tịnh          50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Thanh Hóa
2022 – 2022:  Chính xứ Ngọc Tranh                                                  
phố Minh Trại, P. Quảng Thành, Tp. Thanh Hóa
11.2019 – 2021:  Chính xứ Bằng Phú                                                Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa
10.2016 – 2019:  Phó xứ Chính Toà                                                   232A Đường Trường Thi, P Trường Thi, TP Thanh Hóa
2015 – 2016:      Phó xứ Ngọc Đỉnh                                                   Hoằng Hà, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
2007 – 2014:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                                   Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an