Linh mục Giuse Vũ Văn Tín

Năm sinh: 03/09/1969
Chịu chức: 08/09/2011
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Bạch Câu
Địa chỉ: Vạn Linh- Nga Thắng- Nga Sơn - Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Chính xứ Đông Sơn                         Thôn 11, Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hoá
2013 – 2016:      Phó xứ Hữu Lễ                                 Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá
2011 – 2013:      Phó xứ Thái Yên                              Công Chính, Nông Cống, Thanh Hoá
2007 – 2009:     ĐCV Sao Biển Nha Trang                  Nha Trang, Khánh Hoà