Linh mục Antôn Vũ Văn Tiến

Năm sinh: 09/06/1985
Chịu chức: 14/06/2018
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Liên Nghĩa
Địa chỉ: Nga Thái, Nga Sơn Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2020 - 
18/7/2018-nay: Phó Văn Phòng TGM             
50 Nguyễn Trường Tộ, P Trường Thi, TP Thanh Hóa


21/10/2017-14/5/2018: Giúp Văn Phòng TGM 50 Nguyễn Trường Tộ, P Trường Thi, TP Thanh Hóa

21/12/2016: Giúp xứ Bích Phương                  Xuân Sơn, Thọ Xuân, TP Thanh Hóa

2015 – 2016: Giúp xứ Đồng Mực                     Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, TP Thanh Hóa

2011 - 2012: Giúp Văn Phòng TGM                50 Nguyễn Trường Tộ, P Trường Thi, TP Thanh Hóa

2009 - 2016:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An 

 2004:                Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học             Mai Anh Tuấn, Nga sơn, Thanh Hóa