Linh mục Giuse Vũ Văn Huân

Năm sinh: 10/10/1988
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tiên Thôn
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021  – nay: Phó xứ Ngọc Sơn                                     Khu phố Ngọc Sơn, TT. Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Ngọc Lẫm                                 Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp Cv. Lê Bảo Tịnh          50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Tp. Thanh Hóa            

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2006:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa