Linh mục Giuse Vũ Văn Hàng

Năm sinh: 20/07/1977
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đắc Lộc
Địa chỉ: xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2017 – nay: Phó xứ Kẻ Đầm                                            Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2009 – 2016:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                       Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

 2006:                                                                                     Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ

1996:                  Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học           Yên Định II, Thanh Hóa