Linh mục Phêrô Vũ Văn Hải

Năm sinh: 16/10/1980
Chịu chức: 04/08/2009
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2018 – nay: Quản lý TGM Thanh Hóa                                    P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa
10.2016 – 2018: Quản lý TGM Thanh Hóa                                    P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa

                              Kiêm quản nhiệm giáo xứ Trinh Hà (... - ...)
                             Quản lý Chủng viện Lê Bảo Tịnh – Thanh Hóa

2015 – 2016:     Quản nhiệm xứ Đại Tiền                                       Hoàng Đại, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
                            Kiêm Quản lý TGM Thanh Hóa
                           Quản lý Chủng viện Lê Bảo Tịnh

2009 – 2014:     Phó xứ Chính Tòa                                               P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa
                            Kiêm phó Quản lý TGM Thanh Hóa
                           Quản lý Chủng viện Lê Bảo Tịnh