Linh mục Antôn Vũ Văn Định

Năm sinh: 10/12/1980
Chịu chức: 12/06/2013
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Rừa
Địa chỉ: Thôn 5, Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2019 – Nay:                  Chính xứ Kẻ Láng                                Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2017 – 2019:                 Phó xứ Ba Làng                                    Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

10.2016 – nay:             Phó xứ Vân Lung                                  Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

2013 – 2016:                 Phó xứ Bằng Phú                                  Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa

2005 – 2012:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An