Linh mục Phêrô Vũ Văn Cung

Năm sinh: 18/06/1977
Chịu chức: 09/08/2007
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tân Hải giáo phận Thanh Hoá
Địa chỉ: Phát Hải, Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Giáo xứ Bằng Phú                                              Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa

10.2016 – 2022:  Chính xứ Cổ Định                                        Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
                              
2013 – 2016:     Chính xứ Vân Lung                                      Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

2009 – 2013:     Chính xứ Quần Xá                                        Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
                         
2007 – 2009:     Phó xứ Kẻ Bền                                              Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa