Linh mục Phêrô Vũ Tiến Phúc

Năm sinh: 12/03/1937
Chịu chức: 24/08/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Quần Xá
Địa chỉ: Thôn Đắc Lộc, xã Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2020-nay: Hưu dưỡng tại TGM
2013 – 2020:
       Nhà Kín                                                        50 Nguyễn Trường Tộ, P Trường Thi, T Hoá

2007 – 2013:      Chính xứ Toàn Tân                                     Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hoá
2003 – 2007:      Chính xứ Chính Toà                                   232A Trường Thi, P. Trường Thi, T Hoá
2001 – 2003:      Chính xứ Kẻ Bền                                       Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
                           Kiêm Nhiệm Giáo xứ Tiên Thôn                   
1998 – 2001:      Chính xứ Tam Tổng                                    Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá
                            Kiêm Nhiệm Giáo xứ Bạch Câu
1994 – 1998:     Chính xứ Điền Hộ                                        Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hoá
                          Kiêm Nhiệm Giáo xứ Phước Nam, Tân Hải, Chính Nghĩa