Linh mục Vicentê Vũ Tấn Chí

Năm sinh: 03/03/1976
Chịu chức: 04/08/2009
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phúc Địa
Địa chỉ: Quảng Phú- Thọ Xuân - Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2011 – nay:       Chính xứ Kẻ Đầm                                         Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa
                             Kiêm quản nhiệm giáo xứ Phong Mỹ
                             Trưởng Ban Thánh Nhạc của giáo phận 2013-2015
                             Linh giám phong trào Legio – Marie .... - 2020                                                   

2009 – 2011:     Phó xứ Hữu Lễ                                  Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa
                                                                       
2001 – 2008:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An