Linh mục Giuse Vũ Ngọc Tuyến

Năm sinh: 28/05/1976
Chịu chức: 05/08/2014
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phúc Địa
Địa chỉ: Xóm 6, Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2019 – nay:   Chính xứ Phúc Lạc                                       Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá
10.2016 – 2019:   Phó xứ Đa Phạn                                           Hải Lộc, Hậu Hộc, Thanh Hoá
2014 – 2016:      Phó xứ Bích Phương                                  Xuân, Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá