Linh mục Giuse Vũ Khoan Dong

Năm sinh: 19/03/1939
Chịu chức: 19/12/1976
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Linh
Địa chỉ: Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2011 – nay: Hưu dưỡng tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa              Thành phố Thanh Hóa
                           Làm cha giải tội thường xuyên khu vực Chính Tòa

2005 – 2011:     Chính xứ Kiến An                                                     Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa
                         
2000 – 2005:     Chính xứ Ngọc Lẫm                                                 Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa

1994 – 2000:     Chính xứ Thái Yên,                                                  Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa
                             Kiêm các giáo xứ Tân Đạo và Thái Yên

1989 – 1994:     Chính xứ Ngọc Sơn và Đạt Giáo                           Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa
                             Kiêm các giáo xứ Kẻ Vàng, Quần Xá

1980 – 1989:     Chính xứ Mỹ Điện                                                  Văn Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
                             Kiêm các giáo xứ Trinh Hà và Đa Phạn.

1977– 1980:      Chính xứ Hà Nhuận                                               Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa
                             Kiêm các giáo xứ Cổ Định và Phù Bình.

1976 – 1977:     Chính xứ Ba Làng và Thanh Thủy               Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa