Linh mục Giuse Vũ Hữu Giang

Năm sinh: 17/08/1986
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tiên Thôn
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10/2019  – nay: Phó xứ Phúc Lãng                                          Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hóa                      

03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp xứ Ngọc Đường               Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa      


2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                    
2004:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa