Linh mục Phêrô Vũ Hồng Thái

Năm sinh: 05/08/1950
Chịu chức: 24/04/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ngọc Lẫm
Địa chỉ: Trường Giang, Nông Cống Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2019 – nay:  Hưu dưỡng tại TGM                                     50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Thanh Hoá
10.2016 – 2019: Chính xứ Thượng Chiểu                             Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2013 – 2016:      Chính xứ Cổ Định                                        Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hoá
2007 – 2013:      Chính xứ Phước Nam                                  Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hoá
2005 – 2007:      Chính xứ Kẻ Rừa                                         Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hoá
1998 – 2005:      Chính xứ Phúc Địa                                      Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hoá
1994 – 1998:     Chính xứ Tam Tổng                                       Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá
                           Kiêm Nhiệm Giáo xứ Liên Nghĩa và Bạch Câu
1988 – 1994: Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an