Linh mục Antôn Vũ Đức Tú

Năm sinh: 02/09/1962
Chịu chức: 24/08/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Bền
Địa chỉ: Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
7.2018 – nay:     Chính xứ Tam Tổng                        Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa
                             Hạt trưởng giáo hạt Nga Sơn
                             Trưởng......

10.2016 – 2018:  Chính xứ Yên Khánh                     Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa
2013 – 2016:      Chính xứ Quần Xá                           Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
2007 – 2013:      Chính xứ Thượng Chiểu                 Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
1998 – 2000:     Chính xứ Sầm Sơn                            Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
1994 – 1998:     Chính xứ Ngọc Sơn                           Ngọc Sơn, Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa
                             Kiêm giáo xứ Quần Xá
2000 – 2004:     Đại Học Giáo Hoàng Urbano - Rôma                       Via Urbano VIII, 16, Roma, Ý 
 1988 – 1994:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An