Linh mục Phêrô Vũ Đức Tin

Năm sinh: 22/11/1989
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phong Ý
Địa chỉ: Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021 - nay : Phó xứ Bạch Câu                                                 Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa     

10/2019  – 2021: Phó xứ Nhân Lộ        
                                    Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa     

                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp xứ Yên Sơn                         Phú Nhuận, Như Thanh, Thanh Hoá 

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                          Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2007:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học               Thị trấn Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Thanh Hóa