Linh mục Phêrô Vũ Đức Thắng

Năm sinh: 03/07/1982
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Bền
Địa chỉ: Xóm 8, Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa