Linh mục Phêrô Vũ Đức Thắng

Năm sinh: 03/07/1982
Chịu chức: 08/09/2017
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Bền
Địa chỉ: Xóm 8, Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
29.10.2021 - nay: Quản Nhiệm Khánh Linh                            Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa

10.2017 – 2021: Phó xứ Hữu Lễ                                              Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa   


2016  – 2017:    Giúp xứ Kẻ Vàng                                          Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hoá             

2014 – 2016:     Trưởng Ban Đại Diện Chủng Sinh Đoàn GPTH              

2011 – 2012:     Giúp xứ Hữu Lễ                                             Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa


2009 – 2016:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  

2003 – 2007:      Chuyên Viên Tin Học                                    Đại Học Quốc Gia TPHCM

2003:                  Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học             Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa