Linh mục Giuse Trịnh Văn Tam

Năm sinh: 06/07/1980
Chịu chức: 08/09/2015
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đa Phạn
Địa chỉ: Thôn Đa Phạn, xã Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2019 – nay:  Chính xứ Vạn Thành                            Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa
10.2017 – 2019:  Phó xứ Sầm Sơn                               Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
10.2016 – 2017:   Phó xứ Bằng Phú                             Thạch Bình-Thạch Thành-Thanh Hóa
2015 – 2016:      Phó xứ Thanh Thuỷ                            Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2007 – 2014:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ An