Linh mục Giuse Trịnh Văn Son

Năm sinh: 01/01/1983
Chịu chức: 19/05/2018
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đa Phạn
Địa chỉ: