Linh mục Giuse Trịnh Văn Phiên

Năm sinh: 16/11/1973
Chịu chức: 29/11/2005
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đa Phạn
Địa chỉ: Đa Phạn- Hải Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Chính xứ Ngọc Lẫm                                             Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa
 
2013 – 2022:        Chính xứ Ba làng                                         Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
                              Hạt trưởng giáo hạt Ba Làng (2013-2022)

2007 – 2013:      Chính xứ Bích Phương                               Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

2006 – 2007:      Phó xứ Hữu Lễ                                             Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá

1997 – 2004:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                       Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an