Linh mục Phaolô Trịnh Quang Tịnh

Năm sinh: 01/01/1961
Chịu chức: 24/08/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đa Phạn
Địa chỉ:

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Chính xứ Hải Lập                                               Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa
7.2018 – 2022:     Chính xứ Yên Khánh                               Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa
10.2016 – 2018: Chính xứ Toàn Tân                                    Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hoá
2013 – 2016:      Chính xứ Ngọc Lẫm                                  Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hoá
2006 – 2013:      Chính xứ Ba Làng                                      Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
                              Kiêm Nhiệm Giáo xứ Nghi Sơn
2001 – 2006:      Chính xứ Điền Hộ                                        Nga Điền, Nga Sơn Thanh Hoá
                              Kiêm Nhiệm Giáo xứ Phước Nam
1998 – 2001:      Chính xứ Kẻ Bền                                         Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
                                    Kiêm Nhiệm Giáo xứ Tiên Thôn
       1994 – 1998:     Chính xứ Kẻ Vàng + Đạt Giáo                    Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hoá