Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh

Năm sinh: 08/03/1948
Chịu chức: 24/08/1984
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Kẻ Láng
Địa chỉ: Xuân Trường, huyện Thọ Xuân ,Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:  Chính xứ Phúc Lãng                                   Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hoá

2007 – 2016:      Chính xứ Điền Hộ                                        Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hoá

2000 – 2006:      Chính xứ Tam Tổng                                     Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá
                              Kiêm nhiệm Giáo xứ Bạch Câu

1998 – 1999:      Chính xứ Chính Toà                                    232A Trường thi, P. Trường thi, TH
                              Kiêm nhiệm Giáo xứ Sầm Sơn, Toàn Tân

1993 – 1994:      Chính xứ Hữu Lễ                                         Thọ xương, Thọ xuân, Thanh Hoá

1992 – 1995:     Chính xứ Phù Bình                                      Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hoá
                              Kiêm nhiệm Giáo xứ Hà Nhuận và Cổ Định

1985 – 1991:     Chính xứ Phù Bình                                      Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hoá
                              Kiêm nhiệm Giáo xứ Hà Nhuận Cổ Định, Phúc Lãng, Ngọc Lẫm              

1995 – 1998:     Paris – Pháp Quốc