Linh mục Giuse Trần Văn Quang

Năm sinh: 15/11/1985
Chịu chức: 08/09/2015
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay:           Chính xứ Đạt Giáo                Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

2020 - 2022:          Phó xứ Đạt Giáo                   Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

2019 – 2020:        Phó xứ Hữu Lễ                     50 Nguyễn Trường Tộ, P Trường Thi, TP Thanh Hóa

10.2017 – 2019:  Phó xứ Hoài Yên                   Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

2015 – 2017:      TGM Thanh Hoá                    50 Nguyễn Trường Tộ, P Trường Thi, TP Thanh Hóa
                           Phó Ban Truyền thông- Văn Phòng Gp Thanh Hóa

2005 – 2007:     Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh                   50 nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi

2007 – 2014:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi Lộc, Nghệ an