Linh mục Giuse Trần Văn Quang

Năm sinh: 09/10/1979
Chịu chức: 04/08/2009
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2012 – 2017:     Du Học Tại Hoa Kỳ
 2010 – 2012:      Phó xứ Thanh Thuỷ + Nghi Sơn                Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
2009 – 2010:      Phó xứ Ba Làng + Nghi Sơn                       Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoa
 2001 – 2008:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                       Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an