Linh mục Giuse Trần Văn Phi

Năm sinh: 12/11/1966
Chịu chức: 15/07/1998
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Vĩnh Thiện
Địa chỉ: Xóm 1, Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay: Chính xứ Liên Hải                                                Xóm 9, Nga Tiến, Nga Sơn, Thanh Hóa

10.2016 – 2022:  Chính xứ Đức Tâm                                      Phú Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

2011 – 2016:      Chính xứ Nhân Lộ                                       Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

2005 – 2011:      Chính xứ Kẻ Láng                                       Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hoá
                              Kiêm Nhiệm Giáo xứ Kẻ Đầm

1998 – 2005:      Chính xứ Ngọc Sơn                                    Định Tường, Yên Định Thanh Hoá
                              Kiêm Nhiệm Giáo xứ Quần xá