Linh mục Giuse Trần Văn Niên

Năm sinh: 20/11/1967
Chịu chức: 15/07/1998
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Hà Nhuận
Địa chỉ: Thị Trấn Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay:  Chính xứ Hà Nhuận                                     Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa
2013 – 2015:      Chính xứ Hải Lập                                        Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hoá
2005 – 2013:      Chính xứ Ngọc Lẫm                                   Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hoá
1998 – 2005:      Chính xứ Đông Yên                                     Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
1998 – 2005:      Chính xứ Kiến An                                       Thượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hoá