Linh mục Giuse Trần Văn Minh

Năm sinh: 26/08/1970
Chịu chức: 24/08/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Ba Làng
Địa chỉ: Quang Minh, Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay:          Chính xứ Nhân Lộ                                      Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

10.2016 – 2022:  Chính xứ Kẻ Rừa                                        Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hoá

2007 – 2016:      Chính xứ Ngọc Đỉnh                                    Hoằng Hà, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

1998 – 2007:      Chính xứ Mỹ Điện                                       Văn Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá
                              Kiêm Nhiệm Giáo xứ Đa Phạn

1994 – 1998:      Chính xứ Chính Toà                                    232A Trường Thi, P. Trường Thi T Hoá
                               Kiêm Nhiệm Giáo xứ Sầm Sơn