Linh mục Giuse Trần Văn Hùng

Năm sinh: 03/10/1990
Chịu chức: 29/10/2021
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá