Linh mục Phaolô Trần Văn Hiền

Năm sinh: 20/10/1963
Chịu chức: 24/08/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

2022 - nay: Quản Xứ Yên Khánh                                                    Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa

10.2016 – 2022:  Chính xứ Đạt Giáo                                             Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

2007 – 2016:     Chính xứ Thái Yên                                              Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa

2000 – 2007:     Chính xứ  Phong Ý                                             Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

1994 – 2000:     Chính xứ Phúc Lãng                                         Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa            
                           Kiêm giáo xứ Ngọc Lẫm và Đa Minh

1988 – 1994:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                            Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An