Linh mục Gioan Baotixita Trần Thái Thịnh

Năm sinh: 01/12/1971
Chịu chức: 08/09/2011
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Mỹ Điện
Địa chỉ: tại Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Chính xứ Tân Đạo                                       Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hoá
2013 – 2016:      Phó xứ Thái Yên                                          Công Chính, Nông Cống, Thanh Hoá
2011 – 2013:      Phó xứ Hữu Lễ                                             Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá
  2007 – 2009: ĐCV Sao Biển Nha Trang                                 Nha Trang, Khánh Hoà