Linh mục Phaolô Trần Quang Kính

Năm sinh: 23/02/1964
Chịu chức: 24/08/1994
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – 2019:  Chính xứ Tam Linh                                     Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh Hóa
2016 – 2019:        Chính xứ Ngọc Lẫm                                     Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa
2011 – 2016:         Chính xứ Đa Nam                                        Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hoá
2007 – 2011:         Chính xứ Tiên Thôn                                     Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hoá
2005 – 2007:         Chính xứ Ngọc Đỉnh                                    Hoằng Hà, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
                                Kiêm Nhiệm Giáo xứ Đại Tiền
1998 – 2005:         Chính xứ Nhân Lộ                                       Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
                                Kiêm Nhiệm Giáo xứ Bằng Phú
                                Hạt trưởng Hạt Sông Mã
1994 – 1998:        Chính xứ Đa Phạn                                       Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá
                                Kiêm Nhiệm Giáo xứ Tiên Thôn, Trinh Hà
                                Thư Ký TGM Thanh Hoá      
1988 – 1994:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an