Linh mục Phaolô Trần Nguyên Lộc

Năm sinh: 01/10/1988
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Nghi Sơn
Địa chỉ: Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
11/2021  - nay:  Phó xứ Hữu Lễ                                                    Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

10/2019  – 2021: Phó xứ Kẻ Rừa                                             Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp Giáo xứ Quần Xá             Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa                                 

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                       Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2007:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học           Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa