Linh mục Phaolô Trần Nguyên Lộc

Năm sinh: 01/10/1988
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Nghi Sơn
Địa chỉ: Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10/2019  – nay: Phó xứ Kẻ Rừa                                             Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp Giáo xứ Quần Xá            Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa                                 

2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                   Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                         
2007:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học          Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa