Linh mục Phaolô Trần Ngọc Loan

Năm sinh: 13/10/1966
Chịu chức: 15/07/1998
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Phước Nam
Địa chỉ: Xóm 4- Nga Điền- Nga Sơn -Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2022 - nay:          Chính xứ Đồng Mực                                   Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

2018 – 2022:       Chính xứ Đại Tiền                                        Hoàng Đại, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

10.2016 – 2018: Chính xứ Tam Tổng                                   Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá        

2010 – 2016:      Chính xứ Kẻ Bền                                         Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

2007 – 2010:      Chính xứ Sầm Sơn                                       Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá
                              Kiêm Nhiệm Giáo xứ Hải Lập
2004 – 2007:      Chính xứ Phù Bình                                      Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hoá
                              Kiêm Nhiệm Giáo xứ Toàn Tân
1998 – 2004:      Chính xứ Ngọc Đỉnh                                    Hoằng Hà, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
                                Kiêm Nhiệm Giáo xứ Trinh Hà và Đại Tiền
1991 – 1997:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an