Linh mục Gioan Trần Ngọc Dương

Năm sinh: 10/05/1976
Chịu chức: 29/11/2005
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Thái Yên
Địa chỉ: Tân Luật, Công Chính, Nông Cống, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
10.2016 – nay:  Chính xứ Ngọc sơn                                      Định tường, Yên định, Thanh hoá

2009 – 2016:      Chính xứ Liên Nghĩa                                   Nga Thái, Nga sơn, Thanh hoá
                            Kiêm giáo xứ Vĩnh Thiện.

2007 – 2009:      Chính xứ Hà Nhuận + Cổ Định                  Minh châu, Triệu sơn, Thanh hoá

2005 – 2007:      Phó xứ Phong Ý                                           Cẩm phong, Cẩm thuỷ, Thanh hoá

1997 – 2004:     Đại Chủng Viện Vinh Thanh                      Xã đoài, Nghi diện, Nghi lộc, Nghệ an