Linh mục Gioan Phạm Văn Vinh

Năm sinh: 10/06/1989
Chịu chức: 10/09/2019
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Đa Phạn
Địa chỉ: tại Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2020  – nay: Phó xứ Phong Ý                                                  Thị Trấn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

10/2019  – 2020: Phó xứ Hà Nhuận                                          Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa
                                      
03/2019 – 08/2019: Phó tế - Giúp Cv. Lê Bảo Tịnh                50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi,
                                                                                                   Tp. Thanh Hóa
2011 - 2018:        Đại Chủng Viện Vinh Thanh                        Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An  
                                                                                      
2008:                   Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học             Hưng Lộc, Hậu Lộc,, Thanh Hóa