Linh mục Alphongsô Phạm Văn Hộ

Năm sinh: 30/07/1940
Chịu chức: 24/08/1984
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Tam Tổng
Địa chỉ: Nga Liên- Nga Sơn - Thanh Hóa

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ

10.2016 – nay: Hưu dưỡng tại giáo xứ Chính Nghĩa                               Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa

2000 – 2016:     Chính xứ Chính Nghĩa và Tân Hải                                  Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa                              

1998 – 2000:     Chính xứ Phong Ý                                                           Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

1984 – 1998:     Quản Lý TGM Thanh Hóa                                               P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa
                                    Kiêm phụ trách nhiều giáo xứ trong GP Thanh Hóa.

1955 – 1964:     Chủng Viện Thanh Hóa                                                  Thành phố Thanh Hóa