Linh mục Gioan Phạm Văn Đỉnh

Năm sinh: 29/07/1982
Chịu chức: 12/06/2013
Chức vụ: Linh mục
Giáo xứ: Liên Nghĩa
Địa chỉ: Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hoá

QUÁ TRÌNH PHỤNG VỤ
2019 – Nay:      Cha giáo Đại Chủng Viện                                        50 Nguyễn Trường Tộ, Trường Thi, Thanh Hóa
2013 – 2019:     Du học và mục vụ tại Mỹ                                         Boston College, Masachussette, USA 
2015 – 2021:     Boston College                                                         Boston College, Masachussette, USA 
2007 – 2014:     Chủng Viện Holy Apostles                                       Connecticut, USA